Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary – nazwa określająca krótkie modlitwy w religii chrześcijańskiej, w których prosi się o przymnożenie wiary w Boga i jego obecność. Okazywanie nadziei jest ściśle związane z wiarą w miłosierdzie Boga, w Jego wsparcie oraz wszechmoc. Miłość (łac. caritas, amor, dilectio; gr. ἀγάπη, agape) – pragnienie dobra. Podstawowe źródło szczęścia człowieka. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por. Rz 5,5). Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego, tworząc wspólnotę (por. 1 J 1,3).

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,

nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

  Ach żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.