Anioł Pański

Powstanie modlitwy Anioł Pański datuje się na wiek XI-XIV. Trzy razy dziennie dzieci Boże odkładały codzienne zajęcia, aby wznieść swego ducha i kontemplować tajemnicę miłosierdzia: Wcielenie Syna Bożego w łonie Dziewicy Maryi. Dziś, w obliczu zła, które burzy pokój, wielu chrześcijan na nowo odkrywa „Pozdrowienie Anielskie” i odmawia je w intencji pokoju.

 

 

 

 

 

 

     

               Anioł Pański

P.Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

 Zdrowas Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

 Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się:

   Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w nasze serca, abyśmy,
którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego,
poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W czasie wielkanocnym zamiast ,,Anioł Pański" odmawia się:

P. Królowo nieba,wesel się.
W. Alleluja!
P. Bo Ten, któregoś nosiła.
W. Alleluja!
P. Zmartwychwstał,jak powiedział.
W. Alleluja!
P. Módl się za nami do Boga.
W. Alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
P. Módlmy się:

   Boże, któryś raczył uweselić świat przez swoje zmartwychwstanie Syna swego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę,
Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego,

W. Amen.